top of page
Computer with Graph

תוך שנה - עלייה חדה בתשואות שוק הנדל"ן הלוגיסטי בספרד.

עפ"י דוח שפרסמה חברת הנדל"ן Colliers בחודש נובמבר 2023, בתוך פחות משנה טסה כלפי מעלה תשואת השוק (Cap Rate) בענף הנדל"ן הלוגיסטי בספרד באופן חד. מדד זה מתייחס ליחס בין תעריפי השכירות למחירי הנכסים. העלייה החדה בתשואות קשורה באופן ישיר מעלייה החדה בריבית. גופים אשר מעוניינים למכור את הנכסים שברשותם נדרשים להוריד באופן חד את המחיר ובכך להעניק לרוכשים פיצוי משמעותי להשקעה שלהם ביחס לאפיקי השקעה חסרי סיכון.


נכון לסוף רבעון 3 לשנת 2023, תשואות השוק בברצלונה בשוק הנדל"ן הלוגיסטי עומדים על כ-5.15%, במדריד על כ-5.35% ובולסיה על כ-5.8%. בשנה האחרונה עלו גם מחירי השכירות כאשר ההצמדה ל-IPC דחקה את המחירים מעלה. תעריפי השכירות במיקומי הפריים בברצלונה עומדים נכון להיות יותר מ-8 אירו למ"ר לחודש בממוצע, במדריד על כ-6.35 אירו למ"ר לחודש בממוצע ובולנסיה על כ-5.5 אירו למ"ר לחודש בממוצע, כאשר רק באזור ולנסיה נצפתה ירדה קלה בתעריפי השכירות בחודשים האחרונים.

העלייה בעלויות הקרקע הובילו לדחיקה מעלה של תעריפי השכירות וזאת מנת להצדיק הוצאותם לפועל של פרויקטים חדשים. כל זאת לאור המחסור הקיים בהיצע של קרקעות במיקומים מסויימים. מכיוון שהמוכרים אינם ממהרים לחתוך ב-25-30% במחירי הנכס שברשותם, מציג הדוח האטה משמעותית בהיקף העסקאות. כאשר השנה בוצעו עסקות בהיקפים של כ1.1 מיליארד אירו לעומת 2.5 מיליארד בשנה הקודמת בשלושת הרבעונים הראשונים לשנה.


גרף התשואות Cap-rates של הנדל"ן הלוגיסיטי ב-3 מיקומי פריים בספרד:

תשואות השוק נדלן לוגיסטי בספרד  - CAP-RATES
תשואות השוק נדלן לוגיסטי בספרד - CAP-RATES

Comments


bottom of page