top of page

מדיניות שימוש ופרטיות

תנאי שימוש מוסכמים למשתמשי האתר

אנו מודים לך (להלן: "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר "NadlanSpain.co.il" ו/או לכל עמוד ו/או מדור ו/או שירותים, רגילים ומיוחדים, הניתנים במסגרתו  ("האתר") המופעל ומנוהל על ידי החברה הישראלית טינק קפיטל בע"מ (להלן: "נדל"ן ספרד") וכפוף אך ורק לחוק הנהוג בישראל.דף זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס לזכר ונקבה כאחד. 

בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן ביחד - "השירותים"). במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.

נדל"ן ספרד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, נדל"ן ספרד תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. 

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין  נדל"ן ספרד לבין כל אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר ו/או בשירותים המיוחדים. נדל"ן ספרד תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי נדל"ן ספרד ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, נדל"ן ספרד תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי נדל"ן ספרד איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים. 

אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר ומפרסמים בזאת את מדיניות נדל"ן ספרד ביחס להגנת הפרטיות באתר 

מטרת המדיניות להסביר מהם הנוהגים ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד נדל"ן ספרד משתמשת במידע הנמסר לנו על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף בעת השימוש באתרים. 

 

כללי 

באתר אינטרנטי נאסף מידע אודות המבקרים בו. חלק מהמידע הזה מאפשר לאתר לזהות את הגולש באופן אישי (קוקיז). מידע זה הוא מידע שהגולש מוסר ביודעין, למשל בעת שהוא מבצע רישום לשירותי האתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה את הגולש באופן אישי ולא נשמר ביחד עם פרטיו ומשמש כמידע סטטיסטי מצטבר בלבד.

מאגרי המידע 

נתוני הנרשמים נשמרים במאגר המידע של נדל"ן ספרד. 

השימוש במידע 

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת – לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים. להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

דיוור לנרשמים באמצעות דואר אלקטרוני 

נדל"ן ספרד שולחת לנרשמים באתר והסכמתם, לאחר מסירת כתובת מייל בצורה מפורשת, מידע בדבר שירותיה באמצעות מערכת שליחת ניוזלטר וכן מידע שיווקי או פרסומי בדואר אלקטרוני. מידע כזה נשלח רק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת ניתן לבטל את ההסכמה ולהפסיק לקבלו. נדל"ן ספרד לא תמסור את פרטיהם האישיים של הנרשמים למפרסמים. עם זאת, נדל"ן ספרד רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי כזה שיועבר לא מזהה את הנרשמים אישית.  

מסירת מידע לצד שלישי 

נדל"ן ספרד לא תעביר לכל לצד שלישי פרטים אישיים של הנרשמים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים הבאים:

1-  אם בוצעו באתר פעולות שבניגוד לחוק. במצב של מחלוקת משפטית בינינו המחייב חשיפת פרטיך. 

2-  היה ויתקבל צו מבית משפט המורה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי. 

3-  אם נדל"ן ספרד תמכור או תעביר את פעילות האתר לגוף כלשהו - וכן במקרה שנדל"ן ספרד תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות הזו. 

4- אם אישור העברת פרטים התקבל על ידי הנרשם כחלק מפעילותה השוטפת של נדל"ן ספרד.

קישורים ו/או שירותים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להציע ו/או לכלול שירותים ו/או מוצרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. לצדדים אלה יש מדיניות פרטיות ותנאי שימוש משלהם.אנו לא יכולים לקחת ולא לוקחים אחריות בכל הקשור לפעילות, לשירותים ו/או למוצרים של צדדים שלישיים אלה.

מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון. 

 

עוגיות (Cookies) 

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. נדל"ן ספרד מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות עבור המתמשים באתר. המודעות שבהן צפוי לצפות הגולש לאחר הביקור באתר מקורן בפלטפורמות פרסום אחרות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies  מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של נדל"ן ספרד 

ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, מציגים מודעות שלנו באתרים ברשת. ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookie להצגת מודעות המבוססות על ביקורים קודמים שלך בעבר באתרינו. באפשרותך לבטל את הצטרפותך לשימוש של Google בקובצי cookie, על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 

 

אבטחת מידע 

נדל"ן ספרד מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, נדל"ן ספרד לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל: Info@nadlanspain.co.il או באמצעות דואר רגיל לכתבותנו המופיעה באתר. בנוסף, אם המידע שבמאגרי נדל"ן ספרד משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

כמובן שבכל טענה או עניין נוסף הקשור בצורה כלשהי לשימוש באתר או למתפרסם בו ניתן לפנות לכתובת המייל לעיל.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

נדל"ן ספרד הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר מדוריו ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. זכויותיה של נדל"ן ספרד בהקשר זה הנם, בין היתר, השימוש בשם האתר מבנה האתר, עיצובו הגראפי של האתר, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר(להלן: "המידע") . חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע, או בחלק ממנו – אלא אם ניתן אישור מפורש של נדל"ן ספרד לעשות כן, מראש ובכתב. 

 

תחולת הדין וסמכות השיפוט  

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית סמכות שיפוט והדין החל על האתר, מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א- יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד. 

הסרת אחריות 

מובהר כי המידע המופיע באתר זה או בדיוור הישיר הנשלח מעת לעת לנרשמים (להלן: "המידע") הינו הצגה עקרונית של רכישה פוטנציאלית של נכס נדל"ן (להלן: "הרכישה") ואינו מהווה הצעה במובן חוק החוזים או הצעה להשקעה בניירות ערך. אין במידע האמור זה כדי להחליף ייעוץ מקצועי, בין היתר לאור העובדה כי מדובר על רכישה מחוץ לישראל, לרבות בגין היבטי המיסוי הנוגעים לאמור והכל ייעשה בכפוף להסכם שייחתם בין הצדדים, ככל שייחתם. יובהר כי רכישה כאמור כוללת היבטי מס ועל כן מומלץ לרוכשים להתייעץ עם יועצי המס שלהם בנוגע להשלכות המס החלות עליהם לפני ביצוע הרכישה. המידע המצוי באתר זה, לרבות הנתונים והתוכן הכלולים בו מוצג אך ורק לצורך הצגת המידע בפני רוכשים פוטנציאלים (להלן: "הרוכשים") לטובת בחינת התקשרות פוטנציאלית עם טינק קפיטל בע"מ (להלן: "נדל"ן ספרד"), שהינה חברה פרטית, בעסקת הרכישה, כהגדרתה לעיל, ואין במידע כדי להוות הצעה או מכירה לציבור, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

 

המידע לא אומת על ידי צד שלישי או על ידי רשות רגולטורית כלשהי, ואין להסתמך עליו לצורך כל מטרה כלשהי. כן יובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות לתשואה או כל התחייבות אחרת כלשהי. המידע האמור כולל, בין היתר, מידע צופה פני עתיד, המבוסס על תחזיות והערכות, וכן הצהרות שלגביהן ישנם סיכונים ואי-ודאויות, אשר עשויים להביא בפועל לתוצאות שונות מן הצפוי. אין ודאות שתחזיות כלשהן תתממשנה במלואן.

 

המידע נמסר לרוכשים As-Is ואין במסירת המידע כאמור כדי להטיל אחריות כלשהי על נדל"ן ספרד או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות או לשלמותו של המידע באתר. נדל"ן ספרד ו/או כל אחד מהדירקטורים ו/או נושאי המשרה ו/או עובדי נדל"ן ספרד לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע.

bottom of page