top of page
Computer with Graph

ממשלת קטלוניה יוצאת בתוכנית סבסודית לבניינים שתשפר את צריכת האנרגיה שלהם

ממשלת קטלוניה, שבירתה ברצלונה, מפעילה תכנית חדשה לשיקום מבנים, ושמה דגש על אנרגיות מתחדשות. התכנית החדשה (המכונה Programa PREE 5000 ) המיועדת לכל סוגי המבנים ואמורה לשרת כ-1,200,000 בתי אב עד לשנת 2030. התנאי המרכזי לקבלת הסיוע הוא הפחתה של 30% בצריכת אנרגיה ממקורות בלתי מתחדשים.


תכנית PREE 5000 היא חלק מהתכנית האסטרטגית של קטלוניה להתאוששות וחוסן לאחר משבר הקורונה, וזאת על מנת לעמוד באתגרים הדמוגרפיים הלאומיים העומדים בפנייה. מטרת התכנית היא בעיקר לחזק את הפרפרייה, באמצעות מתן המענק ליישובים עם פחות מ-5,000 תושבים. וכן לשפר את היעילות האנרגטית בבנייני מגורים ומבנים מסחריים ולהטמיע שימוש באנרגיות מתחדשות. הסיוע מיועד לבניינים קיימים אשר נבנו לפני שנת 2007.


כיצד מצטרפים לתכנית?

החל מה 22 בפברואר 2022 ניתן להגיש את הבקשות להשתתפות בתכנית. התכנית תסתיים ב 31 בדצמבר 2023, או עד להתרוקנות התקציב העומד על 5.574 מיליון אירו. לצורך הצטרפות לתכנית יש להגיש בקשה דרך ממשק מתאים באתר האינטרנט ממשלת קטלוניה. הטיפול בבקשות מתועדף לפי סדר הגשתן.


המענקים של ממשלת קטלוניה הם הזדמנות גדולה לבעלי הנכסים לבצע שיפוצים מקיפים לצורך שיפור היעילות האנרגטית של המבנים, שיפור הבידוד והפחתת צריכת אנרגיה לקירור או חימום. התכנית שמה דגש גדול על המעטפת התרמית, כמו למשל באמצעות קירות מבודדים, מיסוך סולארי וחלונות אטומים ומבודדים.


מה הן דרישות התכנית?

כאמור, התכנית מיועדת למבנים קיימים ביישובים המתמודדים עם אתגרים דמוגרפיים. אלו כוללים מבנים מכל הסוגים: בתים חד משפחתיים, בנייני מגורים משותפים ובניינים לשימושים אחרים כמו אדמיניסטרציה, שירותי בריאות, חינוך או תרבות.

לצורך השתתפות בתכנית יש לנקוט פעולות לצורך שיפור המעטפת התרמית, היעילות האנרגטית והשימוש באנרגיות מתחדשות לצורך חימום, קירור או ונטילציה (כולל מקררים וחימום מים).


לצורך קבלת הסיוע יש להשיג הפחתה של 30% באנרגיה ממקורות בלתי מתחדשים. לשם כך יש צורך בתעודת יעילות אנרגטית של המבנה, לפני נקיטת הפעולות, ותעודה נוספת לאחר ביצוע השיקום; כך יהיה ניתן לבחון את השינוי.


סרטון הדרכה של משרד האנרגיה על אופן בקשת המענקים:


בנוסף, הסיווג האנרגטי של הבניין, הבוחן את פליטת הפחמן הדו חמצני, חייב להעלות בדרגה אחת לפחות. סכום העבודות המינימלי להשתתפות בתכנית עומד על 10,000 יורו (לפני מע“מ). יש להתחיל את פעולות השיקום לאחר הגשת הבקשה ולסיימן תוך פרק זמן שאינו עולה על 18 חודשים מאישורה. במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לארכה של 6 חודשים.

כספים שכבר הושקעו במבנה לצורך ביצוע הפעולות, בטרם הגשת הבקשה, לא יכוסו; זאת למעט עלויות הדרושות לפעולות הכנה כמו הפקת דוחות ואישורים שונים ובתנאי שהופקו לאחר ה 5 באוגוסט 2021, המועד שבו התכנית נכנסה לתוקף.

את בקשת הסיוע יכולים להגיש יחידים, ישויות משפטיות, קבוצות בעלים וגופים ציבוריים.


Comments


bottom of page