top of page
Computer with Graph

מודל את"י בבחינת שוק להשקעת נדל"ן


מודל את"י - אבטלה, תמ"ג (תוצר מקומי גולמי), ייצוא.

מודל את"י מהוה כלי פשוט המשמש אנשי נדל"ן במטרה לבחון מצב כלכלי בשוק מסוויים טרם החלטה להשקעה באותו השוק.

אבטלה: מתיייסח לאחוזי האבטלה באופן כללי וניתן בקלות לאתר באינטרנט

תמ"ג - תוצר מקומי גולמי GDP - מהווה את סך הסחורות והשירותים אשר ייצרה המדינה. הנתון הזה חשוב לנו כדי לזהות צמיחה ושיפור כלכלי.

ייצוא - מדד זה יציג לנו את המגמה במרכיב הייצוא. כלומר מדד זה משקף את היכולת של המדינה למכור שירותיה וסחורותיה.

bottom of page