top of page
Computer with Graph

קבלת משכנתאות למשקיעים ישראלים בספרד


כסף זול - ריבית היוריבור בשפל היסטורי לרכישת דירה בספרד

עם קריסת שוק הנדל"ן בספרד ובברצלונה, בשנת 2008, נסגר שוק המשכנתאות באופן דרמטי. תפנית חדה במדיניות המימון של הבנקים הספרדיים. ממצב של משכנתאות בגובה 120% (על דירה בספרד), שכללו כיסוי הוצאות הרכישה ושיפוץ, ועד הפסקת ההלוואת. לאט לאט, בשנה האחרונה החלו הבנקים לפתוח את שערייהם בעידודו של הבנק המרכזי. תחילה ניתנו משכנתאות רק לתושבי ספרד לנכסים אשר נרכשו מהבנקים בלבד. כיום מציעים הבנקים משכנתאות גם לתושבים זרים הרוכשים דירות גם לצורך רכישת נכסים יד שנייה בספרד שאינם בבעלות הבנק.

הצמדת המשכנתא לריבית היורובור

שער ריבית היוריבור (שנתית) נקבע עפ"י ממוצע הריביות על הלוואות בין בנקאיות, בגוש היורו, לטווח של 12 חודשים. הריבית משתנה על בסיס יומי ומשפיע באופן ישיר על מימון דירה להשקעה בברצלונה בפרט ובספרד בכלל. בדומה לריבית הפריים בישראל, בספרד, הלוואה הצמודה לריבית היוריבור ניתן לפרוע ללא עמלת פירעון מוקדם.

ייתרונות

היתרון המשמעותי כיום גלום בעבודה שהריבית נמצאת בשפל היסטורי, נכון ל 22.5.15 ברמת 0.162%. בנוסף, הקרן אינה צמודה למדד. כלומר, במצב של עלייה במדד (עלייה יוקר המחייה) ההחזר החודשי לא יגדל. כמו כן לא ייתכן מצב שהקרן תהיה יותר גדולה מזו שלקחנו בתחילת ההלוואה (בניגוד למסלולים אחרים)

החיסרון – חוסר וודאות – "מסלול הפיתוי"

חסרונות - חוסר וודאות לטווח ארוך - "מסלול הפיתוי"

החיסרון העיקרי במסלול זה הינו חוסר הוודאות לטווח הארוך. הריבית כיום אטרקטיבית במיוחד אך לטווח הארוך, בתקוה בה יגבר האינפלציה יעלו הריביות וכך גם ריבית היוריבור. לא סתם הגביל בנק ישראל את הצמדת המשכנתא לריבית הפריים לכדי שליש מסך ההלוואה. בשיאה האחרון בשנת 2009 עמדה ריבית היוריבור על 5.5%. משקיע המעוניין להחיז נכס לטווח ארוך חייב לקחת שיקול זה בחשבון בעת מימון דירה להשקעה בספרד.

bottom of page