top of page
Computer with Graph

הקשר בין כלכלת ספרד למחירי הנדל"ן


כלכלת ספרד - המפתח לעליית מחירי הנדל"ן בברצלונה לטווח הארוך

דוח רבעוני, שמפרסם האיחוד הארופי, מציג נתונים אופטימיים לגבי צמיחת כלכלת ספרד בשנים הקרובות.

דו"ח EFF או בשמו המלא European Economy series הינו דו"ח רבעוני חשוב ומעניין לכל אדם הבוחר להשקיע בנדל"ן באירופה. הדוח מופק ע"י הועדה לעניינים כלכליים ופיננסים של האיחוד האירופי. הועדה מפרסמת, אחת לרבעון, את התחזית הכלכלית של כל אחת ממדינות אירופה. בתחזיותיה מסתמכת על נתוני הכלכלה של כל מדינה ומדינה ועל כלכלת גוש היורו בכלל כגורם אשר ישפיע על המדינות כפרטים.

הדו"ח מצביע על כך כי לאחר האטה זמנית במחצית השנייה של 2014, התמ"ג של ספרד צפוי לגדול בשנים 2015 ו-2016 (צמיחה של 1.7% בשנת 2015 ושל 2.2% בשנת 2016). נתון זה נתמך בעיקר ע"י צפי לצמיחה בתעסוקה-ספרד ייצרה 550,000 משרות חדשות ברבעון השני והשלישי של שנת 2014. מבחינת צפי, ברבעון הראשון של 2013 הייתה האבטלה 26.9% וצפויה לרדת ל-22.2% בשנת 2016. בנוסף, גרעון הממשלה צפוי להצטמצם.

bottom of page