top of page
Computer with Graph

צו לדחיית תשלומי שכר דירה בספרד


בתאריך ה-15 למרץ הודיעה ממשלת ספרד על מצב חרום וסגר כמעט מלא על כל התושבים. זאת בעקבות עלייה מטאורית בכמות הנדבקים ומקרי המוות כתוצאה מוירוס הקורונה שהתפשט בקצב מסחרר ברחבי ספרד. מצב החרום יצר סיטואציה חדשה בכל הקשור לטיפול בתחום השכירויות. במטרה להקל על שוכרי הדירות, אישרה ממשלת ספרד צו מיוחד שנועד "לכבות את השריפה". אולם נראה כי השפעתו תהיה שולית.


לאור ההגבלה בחופש התנועה שנקבעה במסגרת מצב החרום בספרד, עלו שאלות רבות של שוכרים ובעלי דירות בספרד בנוגע לחוזי שכירות קיימים. לאור זאת, ב-31 למרץ פורסם בספרד צו שמטרתו להקל על שוכרי דירות שאינם מסוגלים לעמוד בתשלומי שכר הדירה. בספרד כמו בישראל, הוביל המשבר למקרים רבים של קשיי נזילות, איחור בתשלומים בעקבות פיטורים והוצאת עובדים רבים במשק לחופשה ללא תשלום.


הנפגעים העיקריים גופים המחזיקים ביותר מ-10 נכסים.

הצו קובע כי גוף המחזיק ב-10 נכסים ויותר (מוגדר בצו כ-"בעל נכס גדול") יידרש להעניק לשוכרים בנכסיו אחת משתי הטבות. הראשונה הינה דחייה של 4 חודשים בתשלום דמי השכירות, אותו ידרשו לשלם הדיירים תוך 3 שנים. השנייה הינה הנחה משמעותית בגובה 50% מסכום השכירות באופן מיידי למשך 6 חודשים.


בעלי נכסים ישראלים בספרד? התכוננו לקבל פניות מדיירים

במקרים של בעל נכס אשר בבעלותו פחות מ-10 דירות (מוגדר בצו כ-"בעל נכס קטן") נקבע כי לא תהיה כפייה בדבר הפחתה או דחייה בתשלום שכר הדירה. עפ"י הצו יוכל הדייר להגיש לבעל נכס קטן בקשה להקלה בתשלום שכר הדירה, כאשר בעל הנכס יידרש לענות תוך 7 ימים האם ברצונו להקל על הדייר או לסרב לבקשתו. במקרה בו סורבה בקשתו של הדייר, יוכל השני לקבל הלוואה ללא ריבית בערבות המדינה, בהחזר "בלון" (כלומר משולם רק בסוף התקופה) ל-10 שנים, אשר ישמשו אותו לצורך כיסוי מלא של 6 חודשי שכירות.

השכרת דירות בספרד - צו הקלה לשוכרים
COVID19 השכרת נכס בספרד - דחיית תשלומים בעקבות הקורונה

הארכת חוזי שכירות באופן אוטומטי ל-6 חודשים.

עוד קובע הצו כי לזכות הדיירים תעמוד זכות הארכה אוטומטית של חוזה השכירות ל-6 חודשים באותם תנאים. הבסיס לסעיף זה הינה ההבנה כי בסיטואציה הנוכחית, עקב הגבלת התנועה, לא ניתן לבצע הובלות או לבחון נכסים למעבר ועל כן השוכרים אינם יכולים להערך למעבר דירה באופן מיידי. כמו כן, נקבע כי ב-6 חודשים הקרובים לא יאושרו תהליכים לפינוי דיירים שאינם משלמים שכר דירה, כל זאת גם אם אלו החלו את תהליך הפינוי עוד לפני פרוץ משבר הקורונה. ב-17 למרץ פורסמה בספרד חבילת הסיוע בגובה 700 מיליון אירו במטרה לתמוך בכלכלה הספרדית. במסגרת החבילה נדרשו הבנקים לדחות תשלומי משכנתא לתושבי ספרד אשר הוצאו לחל"ת או איבדו את מקום עבודתם. בעלי עסקים ועצמאיים יהנו מהטבות שטרם פורטו. אולם סביר כי אותם גופים המחזיקים ביותר מ-10 נכסים יקבלו הקלות במטרה לאזן את הפגיעה שמייצר הצו הנוכחי.


הביקורת - צו פופוליסטי חסר השפעה הביקורת שלא איחרה להגיע מציגה נתון מעניין שכמעט מעקר לחלוטין השפעתו של הצו. עפ"י העיתון הכלכלי EXPANSIÓN, המתפרסם בספרד, רק 4% מהדירות המושכרות בספרד מוחזקות בבעלות של גופים המחזיקים ב-10 נכסים מושכרים או יותר. המשמעות היא ש-96% מבעלי הנכסים לא יידרשו, עפ"י החוק, להעניק הנחה או דחייה בתשלומי השכירות. על כן טוענים המבקרים כי הצו חסר משמעות ואיננו משרת את המטרה אלא הינו מצג פופוליסטי וחסר השפעה.


בספרד כמו במקומות נוספים בעולם נראה שהמדינה ממהרת לחוקק חוקים שמטרתם לכבות שריפות בזמן קצר. סביר כי עם חלוף הזמן יקבעו חוקים חדשים ויעודכנו צווים ישנים לאחר בחינתם לעומק. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן.

Comments


bottom of page